2018 Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Çağrısı

BERA HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLARA DUYURU ve DAVET

Holdingin 26/04/2019 tarihinde toplanan ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Esas sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 24/05/2019 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay Sahipleri, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.beraholding.com.tr adresindeki Holding internet sitesinden, temin edebilecekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, pay senetlerinden doğan Genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan " Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması da mümkündür.

Hisse senetlerini henüz kaydileştirmemeleri nedeniyle ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte Şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Belirtilen şekilde giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait; Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Konsolide Faaliyet Raporu, Dönem Karına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren Bilgilendirme Dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, Genel Kurul toplantı tarihinden önce 21 gün süre ile Holdingin kurumsal internet sitesi olan www.beraholding.com.tr adresinde ve Holding merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Holding Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.