Fiziki Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesine İlişkin Duyuru

FİZİKİ HİSSE SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Saygıdeğer Ortaklarımız,

Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da “BERA” koduyla işlem gören Holdingimiz hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmektedir.

Holding Yönetim Kurulu, öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, borçluluğun azaltılarak daha sağlıklı ve kar dağıtabilir bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla 15.06.2020 tarih ve 17 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Holdingin çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli artırımı yapılarak 341.600.000,-TL’sından 683.200.000,-TL’na yükseltilmesine karar vermiş olup, bu karar Kamu Aydınlatma Platformu’nda(KAP) yayınlanmış, (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851268) anılan kararın onanması için izahname ve diğer eklerle birlikte Kurul’a müracaat edilerek aynı gün KAP’ta duyurulmuştur. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852482)

Yapılacak sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kısıtlanmamıştır. Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için hisse senetlerinin kaydileştirilmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi” başlıklı 13.madde hükmü şöyledir;

“MADDE 13 – (1) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

(2) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir. Kurul, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına karar verebilir.

(3) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur.

(4) Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez.

(5) Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(6) Payların devrinin, 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın MKK nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

(7) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran MKK’nın üyeleri tarafından yerine getirilir. İlgili kanunlar uyarınca elektronik ortamda tebligatı yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümler saklıdır.”

Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin fiziki (kağıt) hisse senetlerine sahip olup, kaydileştirme yaptırmayan Ortaklarımızın yukarıda belirtilen Kanun hükmü gereğince bir an önce kaydileştirme  işlemlerini yaptırmaları gerektiği hususunu hatırlatır saygılar sunarız.

BERA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

 

Kaydileştirme İçin Gerekli Belgeler :

Vekaletname Örnekleri :